Psalmen meditatief
PDF Afdrukken E-mailadresPsalm 8


Gij, onuitsprekelijk God
vol diep geheim is de aarde
een wonder vol weerglans van U
met verte eindeloos: de hemel
weerglans van uw grootheid


kinderen
klein en afhankelijk
zijn sprekend uw scheppingskracht
zij doen mensen van geweld verstommen

wat is de mens
dat U aan hem denkt

dat uw hart naar hem uitgaat ?
temidden
van het eindeloze heelal
de maan en de sterren
het werk van uw handen

de mens, weerglans van U
in goddelijke pracht en kracht

de schepping, het werk van uw handen
als opdracht:

dieren om van te leven en dieren rondom
vogels en vissen in vrijheid van beweging
zij  dienen de mens

Gij, onuitsprekelijk God
vol diep geheim is de aarde
Toelichting:
Zeven psalmen lang hebben we gehoord over de roeping van David. De toon werd gezet in psalm 1: de koning die voor zal gaan op de weg van de rechtvaardige. In de psalmen die volgen horen we dan de lotgevallen van David .Het gaat over zijn roeping , zijn vragen , zijn twijfels. We horen van kwellingen en vervolgingen, van eenzaamheid en radeloosheid. Vanuit alle uitroepen vanuit de diepte ontspringt dan steeds weer de blijheid, het leven als muziek. Dankbaarheid als ervaring en vertrouwen als belijdenis. Deze psalmen beschrijven in veelkleurigheid het leven en geloven van David, van het volk Israel, van de kerk, en van iedere gelovige.
Een eerste afsluiting en hoogtepunt klinkt in psalm 8. De schoonheid van de aarde en de grootsheid van de mens bezien in hemels licht. De mens als hoogste van alle schepselen:  
- de pracht van de mens
- de kracht van de mens
- en de opdracht van de mens -
als koningen in de tuin van de Allerhoogste

Uit een interview:
Een heilig boek moet je niet de wet voorschrijven, maar is er om je te veranderen, te verruimen. Reinheid is niet iemand met de vinger nawijzen en zeggen: 'hij handelt verkeerd'. Er is geen verkeerd, geen zuiver goed of zuiver kwaad. Goed en kwaad horen bij elkaar als licht en donker. Alleen God overstijgt de tegenstellingen. Daarom oordeelt God ook niet. Niemand. Nooit.

Stemmen uit de geschiedenis:
"Zouden we ook van 'de buitenstaanders' (d.i. van heidense schrijvers) iets nuttigs kunnen winnen, dan staat ons niets in de weg. Laten wij als betrouwbare wisselaars zijn, die het echte en zuivere goud verzamelen, het onechte echter afwijzen. Laten wij de goede leer aannemen; want wij kunnen daar grote kracht uithalen"
(Johannes van Damaskus,leefde rond 700 na Chr.)

"Tegenwoordig zingen onze kinderen wel slechte liedjes en dansliedjes, maar geen van hen kent ook maar een psalm; zij menen zich daarvoor eerder te moeten schamen. Daardoor komt het dat alle kwalen ongehinderd voortwoekeren. Het is als met de bodemgesteldheid, waar in planten groeien:
- de bodem maakt de vrucht - zanderige en zoute bodem brengt magere vrucht voort, vette en vruchtbare grond goede vrucht...... Leer uw kind die psalmen vol echte levenswijsheid ..... over de zeden ..... tegen slecht gezelschap ..... zo direct al in het begin van het boek: gelukzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen . . "
(Johannes Chrysostomus, beroemdste prediker van de oude kerk; Werd rond 340 na Chr in Antiochie geboren)


Tekst uit de Nieuwe BijbelVertaling:

“1 ¶  Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. (8:2) HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont- 2  (8:3) met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. 3 ¶  (8:4) Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, 4  (8:5) wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? 5  (8:6) U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, 6  (8:7) hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: 7  (8:8) schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, 8  (8:9) de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 9  (8:10) HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.”


 
«StartVorige12345VolgendeEinde»

Pagina 3 van 5