Afdrukken E-mailadres

Fondswerving

Uitgangspunt
We vinden het van belang met enige regelmaat een bijzondere wens, groet of een bedankje uit te sturen. Het gaat ons allereerst om de verbondenheid, en pas op de tweede plaats om de financiën.De verschillende acties:

Bedankbriefjes
Jaarlijks wordt er in januari een bedankbriefje ontworpen dat naar een ieder gaat die een bedrag overmaakt. Gemeenteleden die alleen de solidariteitskas voldoen of de minimumbijdrage voor KOZ overmaken willen we apart benaderen.

Actie kerkbalans

Alle gemeenteleden die op de een of andere wijze een bijdrage geven vragen we in het begin van het jaar te kijken naar de hoogte van hun giften voor het nieuwe jaar. Aan mensen die per automatische overschrijving betalen vragen we of zij nog eens willen kijken naar hun vaste overschrijving. Wijzigen van een periodieke overschrijving vraagt extra werk en de praktijk leert dat weinigen dan nog hun bijdrage aanpassen. We zien zelfs overschrijvingen gebaseerd op oude gulden-bedragen.

Paasgroet  
Met Pasen gaat er een groet naar alle gemeenteleden. We voegen een acceptgiro toe voor mensen die daar in de praktijk daadwerkelijk gebruik van blijken te maken.

Bijdrage kerkblad
Jaarlijks sturen we in april een acceptgiro uit voor ontvangers van het kerkblad ‘Kerk op Zuid’ en aan hen die een grote letter versie van ons wijknieuws ontvangen. Dit is een vrije gift die, evenals de vaste kerkelijke bijdragen, in aanmerking kan komen voor belastingaftrek.
Wie een halfjaar bijdrage overmaakt ontvangt in oktober nog een 2de acceptgiro.

Landelijke aanslag lidmaten (de zgn. solidariteitskas)
De wijkgemeente wordt door de landelijke kerk aangeslagen voor een bedrag van € 5,- voor iedere lidmaat (dat zijn zij die ooit belijdenis van hun geloof deden). Uit deze verplichte afdracht worden kosten gedekt die echt landelijk zijn (bv. de kosten van studentenpastoraat, dovenpastoraat e.d.), maar ook wordt er uit deze inkomsten hulp geboden aan gemeenten die in problemen zijn geraakt.
Lidmaten uit de wijkgemeente wordt gevraagd om deze kosten voor hun rekening te nemen.

Zomergroet  
De wens bestaat voor de zomer een acceptgiro te sturen naar hen die graag in kleine bedragen en per ontvangen acceptgiro bijdragen. In principe is dit alleen bedoeld voor gemeenteleden die kleine bijdrages blijken te geven op toegestuurde acceptgiro’s.

Eindejaarsactie

Veel gemeenteleden zijn gewend aan een eindejaarsactie. Immers, het is een oud gebruik om in december terug te blikken op het bijna voorbije jaar en dan de financiële giften te bezien en daarbij ook ‘de kerk’ te gedenken.


Bijzondere acties:

Vrienden van de Vredeskerk
Na een spontane actie van oud-gemeenteleden is er een groeiend aantal donateurs. Zij ontvangen ons digitale nieuws. Inmiddels komt er een behoorlijke bijdrage van hen binnen, waarmee de financiële basis van de gemeente wordt versterkt.

Bijdrage administratiekosten    
Al enige jaren krijgen nieuw-ingekomen gemeenteleden die niet actief betrokken willen zijn de mogelijkheid aangereikt een bijdrage te leveren voor o.a. administratiekosten. Daar wordt redelijk veel gebruik van gemaakt. In de administratie worden zij in een apart bestand gezet (‘passief’) gezet. Eenmaal per jaar worden zij aangeschreven voor deze gift.


Nieuw beleid fondswerving
In de afgelopen jaren bleek dat maar een beperkt aantal mensen reageert op losse acceptgiro acties. Voor een deel betreft dit gemeenteleden die graag kleine bijdragen geven. Onze gemeente heeft geen rijke achterban en de groep kleine incidentele minimum bijdragers is vrij groot. Voor een ander deel is er een kleine groep gemeenteleden die aan álles geeft en ook een vaste bijdrage overmaakt. Dit betekent dat iedere acceptgiro áltijd extra inkomsten genereert, maar door een beperkte groep.
We zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze pastoraal en missionair gezien onwenselijk is. We willen daarom proberen op grond van het geefgedrag van mensen onderscheid te gaan maken in de benadering.
Sommigen krijgen dan extra giro’s, anderen juist niet. Het hele beleid is er op gericht om gemeenteleden meer persoonlijk en vooral positief te benaderen. We sluiten ons hierbij aan bij landelijke pleidooien op het gebied van geldwerving.

Langzamerhand willen we zó werken dat alleen acceptgiro’s bijgevoegd worden voor mensen die daar gebruik van maken.
Gemeenteleden die gewend zijn een vaste bijdrage over te maken en nooit reageren op een acceptgiro krijgen die in de toekomst niet meer.  


Beleid uitschrijven
We sluiten ons aan bij de landelijke trend om voorzichtiger te worden met het uitschrijven van mensen. Vóór de vorming van de PKN werd een zeer actief uitschrijfbeleid bevorderd door een landelijke omslag van kosten. In Rotterdam-Zuid gebeurde dat door een (voor onze wijkgemeente extreem-hoge) kostenomslag op álle ingeschreven gemeenteleden. We willen de lezing van dr. Plaisier, de vorige algemeen scriba van onze kerk, gehouden op 6 april 2007 ter harte nemen. Kort samengevat:
Ds. Plaisier pleit ervoor om randkerkelijken* te zien als mensen die vanuit hun bijzondere positie een signaalfunctie vervullen en om actief betrokken gemeenteleden door hun ogen te laten kijken naar de kerk en het christelijk geloof.
Zie randkerkelijkheid niet als probleem, maar als nieuwe kans.
Volgens ds. Plaisier moeten de kerkordeartikelen waarin mogelijk gemaakt wordt dat randkerkelijken worden uitgeschreven zonder dat zij daar zelf formeel om hebben gevraagd, op de helling. 'Wat mij betreft verdwijnt het kerkordeartikel, waarin een kerkenraad zelf aangeeft dat een bepaald persoon uitgeschreven moet worden, in de prullenmand.'

* Randkerkelijken: “mensen die niet actief betrokken zijn bij een kerkelijke gemeente, maar wel de verbondenheid met de kerk willen behouden”