Psalmen meditatief
Afdrukken E-mailadres

Psalm 27

Gij, Kracht van Licht
Gij, Kracht van leven
Gij, Kracht van bescherming
voor wie of wat zou ik bang zijn?
het negatieve dat mij belaagt
gaat aan zichzelf ten onder

al legert zich een leger aan boze krachten tegen mij
mijn hart geeft zich niet prijs aan angst
al stelt zich een schare van vernietigende krachten tegen mij op
mijn vertrouwen zal het niet opgeven

één ding vraag en zoek ik:
wonen in de ruimte van God
en iets van Zijn liefelijkheid te ervaren
en daarnaar te speuren

als het kwade mij belaagt
bergt Gij mij in uw hut
onzichtbaar spant Gij uw tent over mij
Gij plaatst mij als op rotssteen
geeft mij vaste grond onder de voeten
tilt mij uit boven wie mij belagen

dankbaarheid wil ik tonen
en daarvan zingen

als ik uitschreeuw wat in mij is
dan hoop ik op Uw genade
op antwoord
In mijn hart klinkt het verlangen dat zegt:
zoek Mij, en ik zoek
verberg U niet,
wijs mij niet af
verlaat mij niet

al werd ik eens door vader en moeder verlaten
in Uw ruimte ben ik altijd welkom
mag ik bestaan

leer mij dan Uw weg
breng mij op een pad dat begaanbaar is

geef mij niet prijs aan wie tegenover mij staan
zij die vals spreken
en geweld blazen

o hart in mij
blijf sterk
houdt vast aan het goede,
blijf vol hoop,
en dapper,
durf te blijven verwachten


Tekst uit de Nieuwe BijbelVertaling:
“Van David. De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de HEER is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? 2 Kwaadwilligen kwamen op mij af om mij levend te verslinden, mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. 3 Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. 4 Ik vraag aan de HEER één ding, het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de HEER alle dagen van mijn leven, om de liefde van de HEER te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. 5 Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad, hij verbergt mij veilig in zijn tent, hij tilt mij hoog op een rots. 6 Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij, ik wil offers brengen in zijn tent, hem juichend offers brengen, ik wil zingen en spelen voor de HEER. 7 ¶ Hoor mij, HEER, als ik tot u roep, wees genadig en antwoord mij. 8 Mijn hart zegt u na: ‘Zoek mijn nabijheid!’ Uw nabijheid, HEER, wil ik zoeken, 9 verberg uw gelaat niet voor mij, wijs uw dienaar niet af in uw toorn. U bent mij altijd tot hulp geweest, verstoot mij niet, verlaat mij niet, God, mijn behoud. 10 Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij liefdevol aan. 11 Wijs mij uw weg, HEER, leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden, 12 lever mij niet uit aan mijn belagers. Valse getuigen staan tegen mij op en dreigen met geweld. 13 Mag ik niet verwachten de goedheid van de HEER te zien in het land van de levenden? 14 Wacht op de HEER, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de HEER.”

 
Afdrukken E-mailadresPsalm 8


Gij, onuitsprekelijk God
vol diep geheim is de aarde
een wonder vol weerglans van U
met verte eindeloos: de hemel
weerglans van uw grootheid


kinderen
klein en afhankelijk
zijn sprekend uw scheppingskracht
zij doen mensen van geweld verstommen

wat is de mens
dat U aan hem denkt

dat uw hart naar hem uitgaat ?
temidden
van het eindeloze heelal
de maan en de sterren
het werk van uw handen

de mens, weerglans van U
in goddelijke pracht en kracht

de schepping, het werk van uw handen
als opdracht:

dieren om van te leven en dieren rondom
vogels en vissen in vrijheid van beweging
zij  dienen de mens

Gij, onuitsprekelijk God
vol diep geheim is de aarde
Toelichting:
Zeven psalmen lang hebben we gehoord over de roeping van David. De toon werd gezet in psalm 1: de koning die voor zal gaan op de weg van de rechtvaardige. In de psalmen die volgen horen we dan de lotgevallen van David .Het gaat over zijn roeping , zijn vragen , zijn twijfels. We horen van kwellingen en vervolgingen, van eenzaamheid en radeloosheid. Vanuit alle uitroepen vanuit de diepte ontspringt dan steeds weer de blijheid, het leven als muziek. Dankbaarheid als ervaring en vertrouwen als belijdenis. Deze psalmen beschrijven in veelkleurigheid het leven en geloven van David, van het volk Israel, van de kerk, en van iedere gelovige.
Een eerste afsluiting en hoogtepunt klinkt in psalm 8. De schoonheid van de aarde en de grootsheid van de mens bezien in hemels licht. De mens als hoogste van alle schepselen:  
- de pracht van de mens
- de kracht van de mens
- en de opdracht van de mens -
als koningen in de tuin van de Allerhoogste

Uit een interview:
Een heilig boek moet je niet de wet voorschrijven, maar is er om je te veranderen, te verruimen. Reinheid is niet iemand met de vinger nawijzen en zeggen: 'hij handelt verkeerd'. Er is geen verkeerd, geen zuiver goed of zuiver kwaad. Goed en kwaad horen bij elkaar als licht en donker. Alleen God overstijgt de tegenstellingen. Daarom oordeelt God ook niet. Niemand. Nooit.

Stemmen uit de geschiedenis:
"Zouden we ook van 'de buitenstaanders' (d.i. van heidense schrijvers) iets nuttigs kunnen winnen, dan staat ons niets in de weg. Laten wij als betrouwbare wisselaars zijn, die het echte en zuivere goud verzamelen, het onechte echter afwijzen. Laten wij de goede leer aannemen; want wij kunnen daar grote kracht uithalen"
(Johannes van Damaskus,leefde rond 700 na Chr.)

"Tegenwoordig zingen onze kinderen wel slechte liedjes en dansliedjes, maar geen van hen kent ook maar een psalm; zij menen zich daarvoor eerder te moeten schamen. Daardoor komt het dat alle kwalen ongehinderd voortwoekeren. Het is als met de bodemgesteldheid, waar in planten groeien:
- de bodem maakt de vrucht - zanderige en zoute bodem brengt magere vrucht voort, vette en vruchtbare grond goede vrucht...... Leer uw kind die psalmen vol echte levenswijsheid ..... over de zeden ..... tegen slecht gezelschap ..... zo direct al in het begin van het boek: gelukzalig de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen . . "
(Johannes Chrysostomus, beroemdste prediker van de oude kerk; Werd rond 340 na Chr in Antiochie geboren)


Tekst uit de Nieuwe BijbelVertaling:

“1 ¶  Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. (8:2) HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. U die aan de hemel uw luister toont- 2  (8:3) met de stemmen van kinderen en zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en verzet te breken. 3 ¶  (8:4) Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, 4  (8:5) wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? 5  (8:6) U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, 6  (8:7) hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd: 7  (8:8) schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, 8  (8:9) de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 9  (8:10) HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.”


 

Op deze pagina vindt u psalmen die zijn bewerkt door onze wijkpredikant, ds. Johan Maat. Onder de bewerkte versie staat de tekst van de psalm zoals die in de Nieuwe BijbelVertaling is opgenomen. U kunt deze psalmen gebruiken voor meditatie, bij de opening/sluiting van een vergadering etc..

Heeft u vragen en/of opmerking n.a.v. de bewerkte psalmen dan kunt u contact opnemen met ds. Johan Maat.


Onderstaande psalmen zijn geplaatst op de website, u kunt via het aanklikken van de psalm de gehele psalm lezen.

psalm 1 : als een boom wil jij zijn

psalm 2 : wat beweegt en verwart de volkeren?

psalm 8 : Gij, onuitsprekelijk God, vol diep geheim is de aarde

psalm 27 : Gij, Kracht van Licht

 
PDF Afdrukken E-mailadresPsalm 2


wat beweegt en verwart de volkeren?
welke luchtkastelen bouwen zij?
welke ijdelheid zoeken zij?


machthebbers spannen samen in macht
zij zoeken strijd

Hij die troont in de hemel is ontzet
over dit kwaad van mensen
Hij die neerziet uit de hemel lacht

Hij zoekt de weg van 'de Gezalfde'.

Hij zal verbrijzelen het recht van de sterkste

En vernietigen alle samenspanning van macht

opdat machthebbers zich bekeren

ik wil mij richten op deze weg

een angstig blij avontuur

in vrede schuilend onder Zijn hoede.Korte toelichting:
Als grote voorbeeld van de rechte weg in psalm 1 wordt ons in psalm 2 de Zoon van Allerhoogste genoemd. 'Mijn Zoon zijt Gij ... welzalig allen die bij Hem schuilen'. In eerste lezing is dat David. Wij herkennen daarin de gestalte van Jezus, de zoon van David. De gezalfde die ons voorgaat en ons oproept hem te volgen.


Tekst uit de Nieuwe BijbelVertaling

1 Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. 2 De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: 3 ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’  4 Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. 5 Dan spreekt hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen: 6 ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’ 7 Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. 8 Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. 9 Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.’ 10 Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. 11 Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. 12 Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem

Laatst aangepast op donderdag, 21 februari 2013 15:26
 
PDF Afdrukken E-mailadres


Psalm 1

als een boom wil jij zijn
als een boom met wortels aan stromend water
gevoed door de Bron van alle leven


je ziet hoe mensen elkaar klein maken - je doet er niet aan mee
je ziet hoe mensen elkaar verachten - je doet er niet aan mee
je ziet hoe mensen elkaar negeren - je doet er niet aan mee
je ziet hoe mensen oordelen en veroordelen - je doet er niet aan mee

je weet: het zal verwaaien op de wind
hun weg zal vergaan

je zoekt naar het goede
je zoekt naar oprechtheid
je zoekt naar betrouwbaarheid
je zoekt naar rechtvaardigheid
samen met allen die willen leven
naar de bedoelingen van de Allerhoogste

… een boom met wortels aan stromend water


Korte toelichting:
De opening van het boek van de psalmen gaat over de twee wegen.
Temidden van alle kronkelpaden in het leven klinkt de oproep te zoeken naar de rechte weg. Zoek de vruchtbare weg, 'als een boom aan waterstromen geplant die vrucht draagt op zijn tijd'. Dit wordt gezet tegenover de weg van hen die leven alsof er God noch gebod bestaat, de 'goddelozen'. Hun weg zal uiteindelijk verwaaien als kaf op de wind. Wie zichzelf kent zal weten dat ieder mens beide wegen in z'n leven en geloven tegenkomt. Niemand is een heilige.


Tekst uit de Nieuwe BijbelVertaling:
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.Laatst aangepast op donderdag, 21 februari 2013 15:28