Onze spiritualiteit
Waken Afdrukken E-mailadres

Waken

Laat ons niet over aan onszelf,
woon in ons midden, in ons hart
en in het hart van onze naaste.
Wees zó ìn ons en óver ons,
dat we waken over elkaar,
dat we waken over uw schepping,
waken over onszelf.
(Uit een gebed voor Goede Vrijdag)


2008 - Gebed goede vrijdag

Barmhartige

Gij die ziet de ellende en lasten van mensen,
Gij die hoort alle noodkreten,
Gij die hoort alle roepen uit de diepte.

U roepen wij aan,
en bidden samen zingend: ‘ Heer, ontferm U’.

Barmhartig God

woon in ons midden, in ons hart en in het hart van onze naaste.
Wees zó ìn ons en óver ons, dat we waken over elkaar,
dat we waken over uw schepping, waken over onszelf.

Gedenk alle mensen die weet hebben van eindeloos nachtelijk waken,
van vele slapeloze nachten.

Wees met hen die kennen de nachten van zorg, van onrust, van
angst en onzekerheid,

Wees met hen kennen het diepe verdriet,
verdriet over gebrokenheid in relaties,
het pijnlijke gemis in de dood                   

Gedenk hen die lijden aan een onafhankelijkheid die klein maakt en vernedert.

Wees met hen die afhankelijk zijn van verzorging en verpleging.               

Wees met wie de afhankelijkheid van een verslaving kennen

Zo bidden wij samen zingend: ‘ Heer, ontferm U’.

Barmhartig God

Gedenk al uw mensen, verspreid over het aardrijk

de ontelbare slachtoffers van slachtoffers van armoede en politiek geweld

de talloze slachtoffers van kinderarbeid en uitbuiting

de slachtoffers van religieus fanatisme en de slachtoffers van angst.   

de ontelbare slachtoffers van ongeneeslijke en kwaadaardige ziekten                        
Gedenk de stad waarin wij wonen,
Armen, verslaafden, eenzamen, ontheemden, dak- en thuislozen                        
Gij, Heer, onze God,
Koning over al wat is en leeft,
oorsprong van het goede dat wordt gedaan,

wees in ons hart, in onze ziel, in ons verstand,
doe lichten over ons en over deze aarde
uw aangezicht.

Gedenk uw mensen,
dat zij niet vergeefs geboren zijn.

Richt onze voeten op de weg van de vrede    

Daarom bidden wij samen zingend: Heer, ontferm U.

Door U bestaan wij, op U vertrouwen wij, beschaam ons vertrouwen niet,
dat uw Koninkrijk zal komen, uw wil zal worden gedaan,
dat er brood zal zijn voor alle mensen,
dat vergeving onder de mensen zal zijn
en dat de krachten van alle kwaad weerstaan zullen worden.    
daarom bidden wij met de woorden die Jezus ons op de lippen heeft gelegd:

Onze Vader die in de hemelen zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van den boze,
want van U is het Koninkrijk
en de kracht
en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid - amen.


Terug naar Onze Spiritualiteit

Laatst aangepast op maandag, 08 april 2013 13:40
 
PDF Afdrukken E-mailadres

Op weg naar Pasen
bezinning op de schepping


dag 1: het Licht

Een vriendelijke blik maakt je blij,
een goed bericht geeft je weer moed.
(Spreuken 15: 30)


Zegen ons met een ruim hart
en een open oor
om lief te hebben
zorg te dragen
leven te delen

                                       


dag 2: het water

Luister naar mijn woorden:
Bouw een huis voor mensen dat bestand is tegen storm en watervloeden.
Een huis op de rots gebouwd.
(naar Matteüs 7: 24 - 27)

Geef ons de kracht èn de wijsheid om geweld te keren
en ons aandeel in de afbraak van de Schepping te verminderen.

dag 3: het groen

En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en weven niet - dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. (Matteüs 6: 28 en 32)


Gij hebt ons geplaatst op deze aarde
met zijn bloemen en vruchten
zijn rijkdom aan gewassen.
leer ons dat alles met liefde en respect
te verzorgen en gebruiken
dag 4: zon, maan en sterren

Dit zegt de HEER:
De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Waar zouden jullie een huis voor mij kunnen bouwen?
En wat zou mij als rustplaats dienen?
(Jesaja 66: 1)

Help ons om actief in het leven te staan, maar ook om ruimte te scheppen voor rust . .


dag 5: de vogels en de vissen

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? (Matteüs 6: 26)

Dat er ruimte van leven en vrijheid mag zijn voor wie zich opgesloten weet
in de gevangenis
in werkloosheid
in zorgen
in eigen gelijk
in zelfbeklag
in welvaart
in verplichtingen
in verslavingen..


dag 6: mens en dier

Zie uw Koning komt tot u . . . een redder, zegevierend, zonder macht of geweld . . . op een ezelsveulen
(naar Zacharia 9: 9)

Laten we bouwen aan een wereld die niet is gebouwd op geweld,
en laat mij in mijn eigen omgeving daarmee beginnen.

Pasen

schepping met nieuwe ogen:

Sta op

er is toekomst

er is leven

ook voor jou

durf te leven

en heb vertrouwen


Terug naar Onze spiritualiteit

 
PDF Afdrukken E-mailadres

Licht van de wereld , vernieuw ons
schijn in mij, schijn door mij


Het verhaal van de vijf kaarsen


Heel langzaam brandden de vier kaarsen.
De omgeving was zo rustig dat men ze kon horen spreken.De eerste kaars zei:
Ik ben DE VREDE                        
niemand kan mij beletten dat ik uitdoof.
Haar vlam werd vlug kleiner en doofde uit.


Verdwenen was de vrede
De tweede kaars zei:
Ik ben HET VERTROUWEN
Meestal kan ik gemist worden dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden.
Wanneer zij stopte met praten blies een zuchtje haar uit.


Verdwenen was het vertrouwenOp haar beurt sprak zachtjes de 3de kaars
Ik ben DE LIEFDE
Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden.
De mensen negeren mij en ze vergeten zelfs hun naaste te beminnen.


Ze wachtte niet langer en doofde uit.
Verdwenen was de liefde


Plotseling kwam er een kind aan en dat zag de drie gedoofde kaarsen,
en vroeg: Waarom branden jullie niet verder?
Nadat het kind dit gezegd had begon het te huilen.

Toen zei de 4de kaars: Wees niet bang, nu ik nog brand kunnen we
de andere kaarsen terug aansteken, want ik ben de kaars van DE HOOP.


Met glanzende ogen zag het kind de kaars van de hoop en stak de andere kaarsen weer aan.

Wij branden in de kerk
ook de vijfde kaars:
de zgn. paaskaars
teken van licht dat nooit doven kan

Licht van Christus
vuur en warmte
vonk van liefde


bij de viering op zondag 11 februari 2007 in de Vredeskerk - bewerking van het verhaal over de vier kaarsen, auteur onbekend.


Terug naar Onze spiritualiteit


 
Afdrukken E-mailadres

‘Stiltevieringen’

Bijna 15 jaar in eenvoud
Er liggen bijna vijftien jaar achter ons van een klein experiment in meditatief avondgebed in de Vredeskerk. De eenvoud en soberheid van Taizé vormen in deze vieringen de basis. Tientallen mensen zijn er inmiddels geweest.

Een baken in de onrust van de tijd
Regelmatig hoorden we van iemand die lange tijd niet verscheen: ik heb het thuis een beetje gedaan, maar er waren redenen dat ik niet in de viering kon komen. Voor velen was dit kleine gebeuren als een houvast in een woelige tijd.
Soms dachten we dat dit alles door gebrek aan belangstelling zou stoppen, nam het aantal deelnemers toe. En dan weer dachten we dat het wel verder zou groeien, en dan bleek het omgekeerde het geval te zijn. Maar de fakkel is steeds doorgegeven.

De verstillende klank van de fluit
Wanneer je binnenkomt klinkt er een eenzame fluit. Vóór in de kerk is een kring van stoelen. De paaskaars brandt. De kerk is in schemerlicht. De fluit stopt, het is even stil en dan begint zonder aankondiging de afwisseling van tekst, zang, gebed en stilte. Ieder kan één of meerdere kaarsjes ontsteken aan de paaskaars, om zo licht te ontsteken voor situaties in duister en voor mensen die dat licht in bijzondere mate nodig hebben.

Stilte in de stad
Je zou wensen dat op verschillende plekken in de grote stad deze momenten van stilte en bezinning aanwezig zouden zijn.  En opnieuw zijn er een paar mensen die de fakkel van dit kleine gebeuren graag verder dragen. Een moment en plaats van verstilling waar ruimte is voor geloof en twijfel, en tal van gevoelens.

Aan het slot van iedere de viering klinkt nog de muziek...ieder krijgt een kopje thee.... en wie haast heeft gaat alvast...iedere week is er in beeld en woord aandacht voor de schepping en één scheppingsdag

voor de overvloedige vruchtbaarheid
voor alle schoonheid van vormen en kleuren
voor alle vrijheid van beweging
voor alles dat vreugde wekt
danken wij U

voor het leven als een goddelijk geheim
dat overal verscholen aanwezig is
danken wij U

voor het verlangen en de kracht
die gericht is op vrede en recht
voor iedere pelgrimage in vertrouwen
voor de stilte en de rust
die ons opent voor onszelf
danken wij U


Terug naar Onze spiritualiteit

Laatst aangepast op dinsdag, 05 maart 2013 15:49
 
Afdrukken E-mailadres


Het is belangrijk om bij het leven van alledag af en toe rust en bezinning een plek te geven.
Je staat even stil bij jouw leven.
Je laat je inspireren door een moment van tekst, zang en stilte.
Je praat met anderen over de diepte en hoogte van leven.
Je luistert naar een inleiding over een thema en stelt jouw vragen.


Op deze pagina vindt u in een aantal rubrieken onderverdeeld alles wat te maken heeft met de spiritualiteit van onze wijkgemeente. Het betreft het meditatieve moment op dinsdagavond en allerlei (achtergrond) artikelen. Aparte aandacht is er voor de Ooster-Orthodoxe weg van geloven.

U kunt op de titel van het artikel klikken om het te lezen. Onderaan het artikel vindt u een link om terug te keren naar de pagina Onze spiritualiteit.

(deze pagina wordt momenteel bewerkt, niet alle onderstaande artikelen staan al op de website)


De meditatieve viering op dinsdagavond

Al 15 jaar een moment van bezinning op dinsdagavond - een sfeerbeschrijving 


Bij de feest- en gedenkdagen in de kerk: kerst, pasen etc.

De scheppingsdagen langs op weg naar Pasen - een kleine bezinning voor de 40 dagen tijd  (kerkblad maart 2007)

Het verhaal van de vijf kaarsen - vrede, vertrouwen, liefde en hoop op weg naar Pasen  (kerkdienst februari 2009)

Waken - klein gebed goede vrijdag  (Pasen 2007)

De opstanding afgebeeld  - klein meditatief  (kerkblad  maart 2009) 

De mysterieuze figuur van Maria Magdalena  - zondares en hoogste apostel (hoofdartikel in het kerkblad, Pasen 2009) 


De Ooster-Orthodoxe weg van geloven

Een persoonlijke kennismaking met de oosterse weg van geloven - leven in schoonheid

Icoon van de opstanding: de weg naar het paradijs

Gericht op genezing, niet op oordeel en straf


Achtergronden bij de bijbel

Preekschetsen, artikelen over thema’s:

De wijze vrouw - Waarom is het Christendom geen wijze vrouw geworden?

Paulus - een frisse kijk op mensen

Het goede in het menselijk hart - Europese jongeren naar Rotterdam

Waar is wijsheid, waar is inzicht? - afsluiting Vredesweek 2012

De zgn. apocriefe boeken in de bijbel - verbondenheid met de oude kerk

Oud en jong ontmoeten elkaar - n.a.v. een preek tussen Kerstmis en Nieuwjaar
Laatst aangepast op maandag, 08 april 2013 14:22
 
«StartVorige123VolgendeEinde»

Pagina 1 van 3